Bydgoszcz
0C
Lekkie opady śniegu
79% wilgotność
Wiatr: 6km/h SSW
H 0 • L -1
1C
Nd
-1C
Pon
-4C
Wt
-5C
Sr
-5C
Czw
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIJakie są zasady postępowania administracyjnego? część 2 [RADCA w PIĄTEK]
Akta sądowe
14.08.2020 | 09:48

Jakie są zasady postępowania administracyjnego? część 2 [RADCA w PIĄTEK]

Na zdjęciu: Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

Fot. Szymon Fiałkowski

Dzisiaj kontynuujemy temat zasad postępowania administracyjnego.

Z pierwszą częścią artykułu mogli Państwo zapoznać się przed tygodniem TUTAJ. Dzisiaj omówimy kolejne zasady

VIII Zasada wyjaśniania lub przekonywania. Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu (art. 11 KPA). Po pierwsze, organ administracji ma obowiązek tak prowadzić postępowanie i tak uzasadnić swoje działania, na czele z rozstrzygnięciem, a więc decyzją administracyjną, aby strona nawet niezadowolona z podjętego rozstrzygnięcia, zrozumiała, że było ono jedynym możliwym w okolicznościach rozpatrywanej sprawy. Ponadto dzięki prawidłowemu zastosowaniu zasady przekonywania organ administracji nie musi podejmować kolejnych działań w postępowaniu.

IX Zasada szybkości i prostoty postępowania (art. 12 KPA). Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie. Zasada szybkości postępowania nakazuje organom administracji publicznej działać w sprawie szybko i wnikliwie. Co do zasady, organy powinny działać bez zbędnej zwłoki. Kodeks postępowania administracyjnego ustanawia terminy załatwiania spraw, które są zawarte w art. 35 KPA.

X Zasada pisemności (art. 14 KPA). Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji. Specyfika postępowania administracyjnego, które jest oparte na ciągu formalnych czynności organu administracji i braku, koncentracji materiału dowodowego w jednym czasie i miejscu, wymusza konieczność pisemnego utrwalenia w aktach sprawy, a następnie uzewnętrznienia ustaleń dokonanych w toku postępowania. Pisemny charakter postępowania administracyjnego pozwala ograniczyć ewentualne spory odnośnie do ustalonych w postępowaniu okoliczności faktycznych i prawnych.

XI Zasada dwuinstancyjności. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Od każdej decyzji wydanej przez organ I instancji przysługuje odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzją ustawodawcy, każda czynność organu, która kończy postępowania, może być na żądanie strony ponownie zbadana przez organ wyższego rzędu (co do zasady).

XII Zasada trwałości decyzji. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych. Oznacza to, że wydana decyzja, która stała się ostateczna nie może zostać od tak zmieniona przez organ, który ją wydał. Aby taką decyzję można było uchylić albo zmienić, muszą wystąpić szczególne przesłanki wznowienia postępowania (art. 145 KPA) albo nieważności decyzji (art. 156 KPA). Ostateczna decyzja może też być zmieniona za zgodą strony, jeśli stała się ona zbędna dla tejże strony.

Podstawa prawna: art.11 – 16 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści