Bydgoszcz
0C
Lekkie opady śniegu
79% wilgotność
Wiatr: 6km/h SSW
H 0 • L -1
1C
Nd
-1C
Pon
-4C
Wt
-5C
Sr
-5C
Czw
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaAKTUALNOŚCIJakie są zasady postępowania administracyjnego? [RADCA w PIĄTEK]
07.08.2020 | 14:58

Jakie są zasady postępowania administracyjnego? [RADCA w PIĄTEK]

Na zdjęciu: Istnieje kilkanaście podstawowych zasad postępowania administracyjnego.

Fot. freeimages

Postępowanie administracyjne to taka specyficzna procedura, trochę formalizmu, trochę ludzkiego podejścia. Dzisiaj przedstawię takie podstawowe zasady dotyczące postępowań przed organami administracji publicznej. Skupię się na trzynastu podstawowych zasadach postępowania administracyjnego.

I Zasada zawarta jest w art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej KPA) i stanowi, że organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Myślę, że nie budzi wątpliwości okoliczność, że urzędy muszą przestrzegać prawa i mogą działać jedynie w ramach wyznaczonych przez przepisy.

II Zasada prawdy obiektywnej zawarta jest w art. 7 KPA. Na jej podstawie organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Oznacza to, że organy zobowiązane są do samodzielnego poszukiwania pewnych dowodów niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy. Bierność strony postępowania nie będzie więc niosła za sobą negatywnych skutków.

III Zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. (art. 7a KPA). A więc wszelkie wątpliwości na korzyść strony postępowania, Są jednak wyjątku i tak powyższej zasady nie stosuje się:

1) jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego;

2) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.

IV Zasada współdziałania organów. W toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy (art. 7b KPA). Z zasady tej wynika, że organy muszą współpracować w zakresie chociażby przekazywania sobie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań.

V Zasada pogłębiania zaufania. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Dodatkowo organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym. W tej zasadzie zawartej w art. 8 KPA chodzi o to, żeby czynności wykonywane przez dany urząd były przejrzyste. W drugiej zaś części ustawodawca wskazał na „tworzenie linii orzeczniczych”.

VI Zasada udzielania informacji. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek (art. 9 KPA). Zasadą objęte są prawa i obowiązki stron stanowiące przedmiot postępowania administracyjnego. Chodzi zatem o wszystkie informacje związane z załatwieniem sprawy administracyjnej, zarówno wynikające ze stanu faktycznego, jak i prawnego. Obowiązek organu dotyczy praw i obowiązków wynikających z prawa materialnego lub prawa procesowego.

VII Zasada wysłuchania stron. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organy mogą odstąpić od zasady wysłuchania stron tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną (art. 10 KPA). Zasada czynnego udziału strony nakazuje administracji publicznej umożliwienie stronie brania udziału w postępowaniu. Jej wyrazem jest m.in. obowiązek zawiadomienia strony o toczącym się postępowaniu, prawo wglądu w akta, prawo inicjatywy dowodowej itd. Naruszenie tej zasady może prowadzić do wznowienia postępowania administracyjnego.

Kolejne zasady w następnym artykule!

Podstawa prawna: art. 6 – 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego


POTRZEBUJESZ PORADY PRAWNEJ? Napisz na prawnik@metropoliabydgoska.pl! Wybrane sprawy omówimy.


Przemysław PIĄTEK
radca prawny
—————————–
» tel. 792 262 264
»  www.radcapiatek.pl

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści