Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Powstanie Mapa Zagrożeń w Bydgoszczy

Dodano: 05.02.2016 | 14:52

Mapy zagrożeń tworzone są w całym kraju - od szczebla centralnego po powiatowe. Będzie również w Bydgoszczy.

Na zdjęciu: Spotkanie w przedstawicielami wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, było pierwszym krokiem na drodze do stworzenia mapy zagrożeń.

Fot. Stanisław Gazda

W siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy przy ulicy Iławskiej 24 odbyło się spotkanie dotyczące opracowania mapy zagrożeń w Bydgoszczy. Komendant Miejski Policji mł. insp. Andrzej Cieślik do udziału w konsultacjach zaprosił przedstawicieli władz miasta, rad osiedli oraz służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Bydgoszczy.

Mapy zagrożeń bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. To ważne narzędzie w systemie aktywizacji i współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządem terytorialnym oraz społeczeństwem – realizowane w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służące aktywizacji społeczności lokalnych. Aktywizacja podmiotów poza policyjnych, działających w zakresie zapobiegania przestępczości, wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Warunkiem poprawy skuteczności działań w zakresie likwidacji zagrożeń jest współpraca między wszystkimi wymienionymi podmiotami, zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym krokiem, ku lepszemu wzajemnemu rozeznaniu, co wspólnie, a co na poszczególnych szczeblach, w instytucjach, środowiskach, można zrobić, by powstająca mapa zagrożeń, jak najrzetelniej je prezentowała i diagnozowała zaistniałe problemy.

Chcemy zachęcić uczestników do przyszłych rozmów, dyskusji, ale już w innych formułach, w innym gronie, do wskazywania słabych i mocnych stron działania policji oraz obszarów, na które należy zwracać szczególną uwagę – tym razem na poziomie konkretnych gmin, sołectw, osiedli i instytucji. Planujemy także szereg konsultacji społecznych, debatę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, chcemy spotkać się z korporacjami taksówkowymi, przedsiębiorcami, którzy swoje działania opierają na transporcie drogowym. Pierwszą mapę zagrożeń w Bydgoszczy powinniśmy mieć gotową do 20 lutego i będziemy je aktualizować w systemie kwartalnym. – powiedział nam przed rozpoczęciem spotkania mł. insp. Andrzej Cieślik, komendant miejski policji w Bydgoszczy.

Czym zatem mają być owe mapy zagrożeń? Rzetelnym odzwierciedleniem stanu faktycznego, pokazującym zagrożenia już dostrzeżone zarówno przez służby, jak też obywateli. Mapy mają zawierać prognozy zagrożeń, również w związku z organizacją różnorodnych „imprez”; służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych służb, w tym policji; umożliwiać „weryfikację” publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli, a także być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli.

Systemowo, Bydgoszcz znajdzie się na mapie zagrożeń opracowanych na poziomie powiatowym. Mapy zagrożeń mają odzwierciedlać zagrożenie przestępczością ogółem (przestępstwa stwierdzone); zagrożenie przestępczością kryminalną, narkotykową, gospodarczą, zorganizowaną. Mają prezentować zagrożenia wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie; zawierać dane na temat wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych, wykazy gmin, odcinków dróg najbardziej zagrożonych wypadkami, ale też wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa, zdiagnozowanych zagrożeń i oczekiwań zgłaszanych przez lokalne społeczności m.in. rady osiedli, w tym wnioski z debat społecznych, informacje od dzielnicowych.

Już dziś, zabierający głos w dyskusji, zwracali uwagę na zagadnienia, miejsca, sprawy, którym ze względu na ich znaczenie dla bezpieczeństwa, należy przyjrzeć się jak najprędzej. Wymieniane były konkretne ulice (szczególnie Smukalska), a w nich dziury w jezdni, ale też sugerowano przeanalizowanie działania ITS, który w kierowcach ruszających z jednego skrzyżowania, chcących „załapać” się na „zielone” na następnym, wymusza poruszanie się z nadmierną prędkością. Sygnalizowano pilną potrzebę powołania w Bydgoszczy urzędu koronera, który w przypadku nagłego zgonu oceniałby czy dana osoba nie żyje, gdyż brak takiej oceny wiąże się z problemem, kto i jak ma przewieźć ciało.

Przedstawiciele rad osiedli zwracali uwagę na zagrożenia na ich terenie. Takie powoduje np. parking przy ul. Bałtyckiej, szczególnie w dzień targowy i w weekendy, gdzie samochody zastawiają wszelkie możliwe wjazdy, nie pozostawiając żadnej drogi ewakuacji oraz stanowią niebezpieczeństwo dla dzieci z pobliskiej szkoły. Ze Starego Fordonu popłynęła prośba o zwiększenie liczby patroli w weekendy i zwrócenie uwagi na tiry, które jadąc od strony Torunia skracają sobie drogę do centrum mknąc bocznymi ulicami. Były pytania o skuteczność monitoringu miejskiego, a w szczególności o termin powstania centrum dowodzenia monitoringiem. Przy okazji poruszania tej kwestii podniesiony został problem braku kamery w rejonie ulic Łokietka i Jackowskiego, ze względu na jej notoryczne niszczenie.

Przywołany został temat przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej, co ponoć może spowodować szereg zagrożeń, szczególnie na ulicy Ujejskiego. W związku z tym sugeruje się wyprowadzenie ruchu z miasta przez Wzgórze Wolności z wykorzystaniem skrzyżowań bezkolizyjnych. W przyszłości – alarmowano podczas spotkania – po wybudowaniu dalszej części Trasy Uniwersyteckiej, nie będzie możliwy zjazd w ulicę Karpacką, także dla służb ratunkowych, więc już teraz należałoby pomyśleć, jak ten problem rozwiązać.

Pojawiła się prośba o monitorowanie Zielonych Arkad, które to centrum handlowe zaczyna być miejscem „działalności” tzw. galerianek. Uczestnicy spotkania sygnalizowali problemy związane z infrastrukturą nowobudowanych osiedli mieszkaniowych, gdzie zapomina się o istnieniu dróg ewakuacji, a także kłopoty z ilością i wielkością parkingów.

Osowa Góra boryka się z problemem młodzieży, która jeszcze wyrzucana jest z pubów, a już czuje się na tyle dorosła, że ma „prawo” się „wyszumieć”. Miejscem  spotkań są place zabaw, parki. Interwencja policjantów oznakowanym radiowozem, na sygnale powoduje rozproszenie się chuliganów, co nie do końca rozwiązuje problem. Zasugerowano więc, by  interwencje podejmowane były w sposób bardziej dyskretny, co zapewni skuteczność działania.

Rada Osiedla Górzyskowo podniosła sprawę bezpieczeństwa na tyłach szkoły przy ul. Kcyńskiej, dokąd przejazd jest systematycznie blokowany przez parkujące tam samochody, podobnie jak na pasie ruchu na ul. Ks. Skorupki.