[awesome-weather owm_city_id="3102014" location="Bydgoszcz" units="C" size="wide" show_icons="1" custom_bg_color="#070738"]
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
1

Trwa nabór do Komitetu Rewitalizacji. Poszukiwani mieszkańcy Bydgoszczy!

Dodano: 11.01.2019 | 11:30

Na zdjęciu: Gminny Program Rewitalizacji obejmuje m.in. Stary Fordon.

Fot. Stanisław Gazda

Rozpoczął się nabór do Komitetu Rewitalizacyjnego, który ma pełnić funkcję doradczą przy realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. W jego skład mogą wejść mieszkańcy obszarów objętych GPR – Bocianowa, Śródmieścia, Starego Miasta, Okola, Wilczaka, Jarów, Starego Fordonu, Zimnych Wód czy Czerska Polskiego.

Komitet Rewitalizacji jest organem, który ma pełnić funkcję opiniodawczą i doradczą na etapie przygotowania, wdrażania i oceny działań zrealizowanych w procesie rewitalizacji. Jest jedną z form partycypacji społecznej, która została zapisana w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Pełni rolę kluczowego narzędzia współpracy z organami gminy.


FINAŁ WOŚP 2019 W BYDGOSZCZY [KONCERTY, LISTA WYDARZEŃ]


Urząd miasta zachęca do udziału w pracach komitetu przede wszystkim mieszkańców obszarów objętych programem rewitalizacji – zwłaszcza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarządzających nieruchomościami, osoby z niepełnosprawnością lub ich przedstawicieli, a także przedstawicieli z branży związanej z architekturą i urbanistyką.

Kandydaci powinni reprezentować następujące podobszary rewitalizacji: Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto, Okole, Wilczak, Jary, Stary Fordon, Zimne Wody czy Czersko Polskie. Chętni do udział w pracach komitetu muszą złożyć własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, listę poparcia oraz stosowne oświadczenia określone w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszcz oraz na stronie internetowej urzędu miasta, oraz w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 B, pok. 10. Termin złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami – 1 lutego 2019 r. (włącznie).

Zgłoszenia należy składać w wersji papierowej, z dopiskiem: Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji, w zamkniętych kopertach: osobiście, w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich, ul. Grudziądzka 9-15 B, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy lub pocztą, na adres: Wydział Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 B, 85-130 Bydgoszcz (obowiązuje data wpływu).


CZYTAJ TAKŻE: Marszałek zaakceptował bydgoski program rewitalizacji


Rewitalizacja to proces ożywienia najbardziej potrzebującego wsparcia obszaru miasta (Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole,  Wilczak-Jary, Stary Fordon, Zimne Wody-Czersko Polskie). Działania będą realizowane na podstawie niedawno przyjętego przez radę miasta Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+ (GPR) wspólnie przez władze Miasta, instytucje samorządowe, mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty. Uchwalenie programu poprzedziły konsultacje społeczne poświęcone Gminnemu Programowi Rewitalizacji, które odbyły się w maju 2018 roku.