Bydgoszcz
18C
Przelotne opady
74% wilgotność
Wiatr: 2km/h SW
H 19 • L 18
23C
Czw
21C
Pt
24C
Sob
18C
Nd
24C
Pon
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczMiastoDziarska Spółdzielnia Mieszkaniowa z Bydgoszczy
03.03.2021 | 09:23

Dziarska Spółdzielnia Mieszkaniowa z Bydgoszczy

Na zdjęciu: Prezes Zarządu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Tadeusz Stańczak z nagrodą za zwycięstwo w ogólnopolskim rankingu.

Fot. mat. BSM

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa szczyci się tytułem najstarszej spółdzielni mieszkaniowej w kraju, co potwierdza jej historia. Założona została w 1890 roku, a w roku 2020 mogłaby obchodzić jubileusz 130-lecia działalności. Mogłaby, lecz… nie był to czas na świętowanie

Pod koniec roku 2020 okazało się, iż Spółdzielnia szczyci się nie tylko bogatą historią, gdyż zajęła:

I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych,
(organizowanym przez ogólnopolski miesięcznik – Domy Spółdzielcze)

Zdobywając tak zaszczytną pozycję w rywalizacji krajowej, Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa potwierdziła, iż osiągnęła znaczące rezultaty w swojej podstawowej działalności statutowej. Oceniane były bowiem wyniki Spółdzielni osiągnięte w podstawowej działalności eksploatacyjnej, remontowej, społeczno-kulturalnej, a także w zakresie efektów w gospodarce finansowej, w tym wielkość dodatkowych przychodów finansowych.

Niewątpliwie sukces ten, stanowi potwierdzenie ambitnych starań i uzyskanych efektów Spółdzielni, które obejmują :

1. Wysokie standardy obsługi zasobów i mieszkańców pod względem formalno-prawnym i organizacyjnym Spółdzielni

Wewnętrzne przepisy prawa w Spółdzielni są systematycznie aktualizowane poprzez korekty statutu i regulaminów. Wydawane są także nowe instrukcje i zarządzenia lub korygowane już istniejące. Odbywa się to w celu uporządkowania pod względem formalno-prawnym działań w zakresie obsługi nieruchomości oraz mieszkańców. Systematycznie optymalizowana jest struktura organizacyjna dla załogi – obecnie obowiązująca jest najbardziej przystającą dla aktualnych potrzeb w procesie zarządzania i administrowania zasobami.

Do obecnego stanu Spółdzielnia doszła dzięki systematycznemu wysiłkowi działaczy i organów, który łączył obowiązek wprowadzania na bieżąco do przepisów prawa wewnętrznego Spółdzielni rozstrzygnięć prawa zewnętrznego, w tym szczególnie wielokrotnie nowelizowanej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z ambitnymi rozwiązaniami własnymi, pozwalającymi na doskonalenie procesu obsługi zasobów Spółdzielni i jej mieszkańców.

2. Stabilizacja finansowa oraz racjonalna i efektywna gospodarka majątkiem wspólnym członków Spółdzielni

Od dłuższego czasu ustabilizowana jest sytuacja ekonomiczno–finansowa i rzeczywiste koszty oraz wydatki maja pokrycie w pozyskiwanych planowych przychodach i wpływach. W ciągu ostatnich pięciu lat zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych zredukowano o kwotę ok. 1,5 mln zł, a wskaźnik zadłużenia wobec rocznych przychodów finansowych osiągnął wartość poniżej 3%.

Pomimo coraz trudniejszego rynku lokalnego w zakresie drobnego handlu i usług w Bydgoszczy (markety w centrum i na osiedlach), dzięki znaczącym staraniom Zarządu lokale użytkowe i dzierżawione tereny przynoszą w dalszym ciągu stosunkowo wysokie przychody finansowe. Systematycznie podnosimy walory tych lokali, poprzez remonty, modernizacje czy nawet nowe wyposażenie techniczne jak np. nowe dźwigi osobowe, by nie tylko lokale na parterach przyciągały potencjalnych klientów.

Pomocny w tym jest funkcjonujący w Spółdzielni od 2007 r. system zarządzania jakością ISO. Spółdzielnia nie ma problemów z kolejnymi recertyfikacjami i jako pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Bydgoszczy wdrożyła nową normę ISO 9001- 2015.

3. Ambitna i staranna gospodarka remontowa

Utrzymywanie w należytym stanie technicznym budynków i infrastruktury to ustawowy obowiązek każdej spółdzielni mieszkaniowej, jednakże dodatkowe systematyczne podnoszenie standardów technicznych i technologicznych w prowadzeniu remontów i modernizacji zasobów – to już bardziej indywidualna cecha Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jesteśmy Spółdzielnią, która stara się łączyć kompetencje profesjonalnego Zarządcy zasobów z postulatami i wnioskami mieszkańców wyrażanymi bezpośrednio lub przez Rady Nieruchomości. Do planów remontowych wprowadzamy więc konieczne z punktu widzenia technicznego obowiązkowe zadania, ale także postulaty mieszkańców. Jest to związane z funkcjonującymi w każdej nieruchomości odrębnymi funduszami remontowymi, które od kilku lat osiągnęły stany zrównoważonych sald na indywidualnych rachunkach tych funduszy.

Na szczególną uwagę w gospodarce remontowej zasługuje szeroki program remontów dźwigów osobowych poprzez kompletną wymianę lub wymianę podzespołów. W rok jubileuszowy Spółdzielnia wkroczyła z 90 nowymi dźwigami, a w 30 przypadkach zapewniony został mieszkańcom dodatkowy przystanek na poziomie przyziemia. W tym zakresie Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest pionierem i liderem wśród zarządców (również spółdzielczych) nieruchomości. W roku jubileuszowym Spółdzielnia jako jedyna w tej chwili w kraju dołożyła kolejny 12. przystanek dla mieszkańców na 11. piętrze wieżowców.

Ponadto, jako jedyna spółdzielnia mieszkaniowa w regionie przynajmniej, a może i w kraju, wprowadziliśmy konserwację profilaktyczną. Powołaliśmy i wyposażyliśmy zespół konserwatorów do przeglądów, badań zagrożeń występowania awarii szczególnie w tak wrażliwym zakresie jak przyłącza wodno-kanalizacyjne i systemy odprowadzania wód deszczowych z dachów i terenów. Dzięki tym wszystkim staraniom, zasoby utrzymane są w jak najlepszym stanie technicznym i systematycznie unowocześniane.

4. Rozwinięta szeroko działalność kulturalna

Na bazie własnych Domów Kultury „ ARKA” i „ORION” Spółdzielnia realizuje bogaty program działalności kulturalnej dla szerokiego spektrum odbiorców. Dodatkowym czynnikiem wyróżniającym Bydgoską Spółdzielnię Mieszkaniową jest przekazanie na szczebel poszczególnych pięciu osiedli inicjatywy w zakresie tworzenia propozycji kulturalnych dla mieszkańców oraz przekazanie na ten cel środków finansowych na ich realizację. Wzbogaca to różnorodność oferty i przynosi coraz większą aprobatę mieszkańców, a także stanowi niezwykle ważny i konkretny element otwartego systemu zarządzania.

5. Rozszerzona działalność statutowych organów samorządowych

W 2004 roku jako jedna z pierwszych spółdzielni mieszkaniowych uruchomiliśmy działanie nowych organów samorządowych na podstawowym szczeblu tj. na poziomie nieruchomości (na początku Samorządy Nieruchomości – obecnie Rady Nieruchomości).

Funkcjonowanie tych organów o statusie opiniodawczych reprezentantów poszczególnych nieruchomości przyniosło już wiele konkretnych korzyści dla mieszkańców, gdyż uczestniczą oni w otwartym, konsultacyjnym systemie zarządzania zasobami.

To ważny element podnoszący podmiotowość członków Spółdzielni, tym bardziej że średnia liczba tych organów oscyluje wokół 100, co angażuje prawie 500 członków.

Podsumowanie

Od prawie roku każdego dnia Spółdzielnia realizuje swoje cele statutowe w warunkach trwającej pandemii. To najbardziej praktyczny egzamin ze sprawności, skuteczności i odpowiedzialności Spółdzielni wobec mieszkańców, ale także z zapewnienia stosunkowo bezpiecznych warunków pracy dla całej załogi pracowniczej.

Jest to największe wyzwanie dla Spółdzielni, które wymaga niestandardowych rozwiązań organizacyjnych, znaczącej mobilności i sprawności organizacyjnej. Pomocnym elementem dla skutecznej obsługi zasobów i mieszkańców Spółdzielni w tym okresie jest osiągnięta dzięki znaczącym wysiłkom przez kilka ostatnich lat – stabilizacja organizacyjna i prawna.

Na ten szczególny czas potrzebna jest mobilność, kreatywność i inicjatywy członków Zarządu, a także szerszego zespołu kadry i załogi pracowniczej Spółdzielni. Sprzymierzeńcem jest tu Rada Nadzorcza, która poza ustawową funkcją kontrolną, zatwierdza wprowadzane zmiany organizacyjne w działalności Spółdzielni.

Miejmy nadzieję, że do końca tego trudnego dla wszystkich okresu Spółdzielnia będzie dzielnie wywiązywać się ze swoich obowiązków, jako że dla kierujących jej działalnością, jak również dla jej pracowników – jest to największy zaszczyt i honor.


Powiązane treści