Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaKONKURSY

KONKURSY

Regulamin konkursów internetowych portalu www.metropoliabydgoska.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Grupa Enjoy Media sp.j. K. Gutowski & H. Gutowski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 27 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000507882, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9671360061, prowadząca portal działający pod domeną www.metropoliabydgoska.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs prowadzony jest na stronie internetowej www.metropoliabydgoska.pl lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 4. Czas trwania Konkursu jest określony w treści Konkursu, znajdującej się w dedykowanym artykule lub poście konkursowym (zwanym dalej „Artykułem Konkursowym”).
 5. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwany „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały dotyczące Konkursu, w tym informacyjne, reklamowe lub marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji lub wnoszenia roszczeń przez Uczestników Konkursu.

§ 2. ZASADY KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe wymienione w Artykule Konkursowym oraz przesłane jej drogą mailową na adres: konkurs@metropoliabydgoska.pl lub – jeśli tak zaznaczono w treści Artykułu Konkursowego – w komentarzu do posta w mediach społecznościowych wraz z podaniem swojego imienia i nazwiska.
 2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w czasie trwania Konkursu. W przypadku wysłania większej liczby zgłoszeń, Organizator będzie brał pod uwagę jedynie to zgłoszenie, które otrzymał jako pierwsze.
 3. Każde z konkursowych zgłoszeń zostanie zweryfikowane przez Organizatora. W razie stwierdzenia, że Uczestnik postępuje w Konkursie w sposób nieuczciwy, sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, a także gdy dane podane przez Uczestnika w Formularzu Konkursowym okażą się nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu danego Uczestnika z Konkursu.
 4. Uczestnictwo w Konkursie i przesłanie zgłoszenia jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Wykonawcę na potrzeby realizacji Konkursu.
 5. Uczestnictwa w Konkursie oraz  praw i obowiązków z nim związanych, w tym także roszczenia o wydanie nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.

§ 3. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Nagroda, jaką można wygrać w konkursie, jest określona w treści Konkursu znajdującej się w Artykule Konkursowym umieszczonym na stronie www.metropoliabydgoska.pl lub w mediach społecznościowych
 2. Organizator wyłoni Zwycięzców nagród w terminie i według kryteriów zawartych w treści Konkursu znajdującej się w Artykule Konkursowym.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygraniu nagrody w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pomocą wiadomości e-mail wysłanych na adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent.
 5. Nagrody będą do odebrania w siedzibie Organizatora (ul. Kościuszki 27B, 85-079 Bydgoszcz), od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku Konkursu bądź przesłane drogą mailową na podany adres.
 6. Organizator może odmówić wydania Nagrody, jeśli nie zostanie ona odebrana przez Zwycięzcę w terminie określonym w pkt. 5.

§ 4. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie związanym z rozstrzygnięciem Konkursu, z przyznaniem i przekazaniem nagrody w myśl postanowień niniejszego Regulaminu stanowi prawnie uzasadniony interes administratora w myśl art. 6 ust 1 lit f RODO.
 2.  Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko Uczestnika – osoby fizycznej oraz jego adres mailowy.
 3. Przystępujący do Konkursu tym samym poświadcza, że zapoznał się z poniższym obowiązkiem informacyjnym: Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) uprzejmie informuje, że:
  1) Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w niniejszym Konkursie w celu i w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia jest Grupa Enjoy Media sp.j. K. Gutowski & H. Gutowski z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 27, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000507882, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9671360061.
  2) Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.1 lit. a) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z rozstrzygnięciem Konkursu, z przyznaniem i przekazaniem Nagrody, w myśl postanowień niniejszego Regulaminu.
  3) Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane na potrzeby Konkursu przechowywane będą do zakończenia okresu postępowania reklamacyjnego w Konkursie, przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych, a także do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Okresy te nie sumują się.
  4) Uczestnik posiada prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prowadzonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  5) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody przed rozstrzygnięciem Konkursu lub wydaniem nagród skutkować będzie wycofaniem udziału w Konkursie. Aby cofnąć zgodę wystarczy wysłać wiadomość mailową do Administratora na adres konkurs@metropoliabydgoska.pl
  6) Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu lub Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
  7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie.
  8) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9) Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator, w związku z przeprowadzaniem Konkursu, będzie kontaktować się z Uczestnikami Konkursu drogą mailową lub poprzez media społecznościowe.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (DzU nr 201, poz. 1540, z późn.zm.).
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.