Bydgoszcz
-0C
Niebo częściowo zachmurzone
65% wilgotność
Wiatr: 10km/h WNW
H 0 • L -2
0C
Sob
-0C
Nd
-1C
Pon
2C
Wt
1C
Sr
Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]
Metropolia BydgoskaBydgoszczInwestycjePrezydent Bruski odpowiada radnym PiS w sprawie Starego Rynku. „W mojej ocenie podlegli mi pracownicy dopełnili obowiązków”
Rafał Bruski
28.08.2021 | 12:24

Prezydent Bruski odpowiada radnym PiS w sprawie Starego Rynku. „W mojej ocenie podlegli mi pracownicy dopełnili obowiązków”

Na zdjęciu: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski odniósł się do pytań radnych PiS. Podtrzymuje on opinię, ze zarzuty Najwyższej Izby Kontroli wobec ratusza są bezzasadne.

Fot. Szymon Fiałkowski

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski odpowiedział na pytania radnych klubu PiS w sprawie krytycznego dla ratusza raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przebudowy płyty Starego Rynku. W reakcji na ich interpelację podtrzymuje, że wnioski kontrolerów są bezzasadne. – Wobec pracowników mi podległych nie wyciągnięto żadnych konsekwencji służbowych, gdyż w mojej ocenie dopełnili oni swoich obowiązków służbowych. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione zarówno na etapie kontroli, jak i w zastrzeżeniach do wystąpienia pokontrolnego – dodaje. Poniżej prezentujemy pytania radnych, jak i odpowiedzi prezydenta.

Na początku sierpnia radni Prawa i Sprawiedliwości: Krystian Frelichowski, Szymon Róg i Jarosław Wenderlich w formie interpelacji zadali prezydentowi Rafałowi Bruskiemu dziewięć pytań związanych z raportem Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przebudowy płyty Starego Rynku. Kontrolerzy wykazali nieprawidłowości przy realizacji inwestycji ze strony ZDMiKP i ratusza, a także wykonującej ją firmy Betpol. Prezydent, na podstawie informacji m.in. z ZDMiKP, odpowiedział na zapytanie radnych. Poniżej publikujemy pytania radnych PiS, jak i odpowiedź Bruskiego, który na samym jej wstępie zaznaczył, że przedstawiciele opozycji „w pierwszej kolejności powinni zapoznać się z obszerną argumentacją ZDMiKP oraz prezydenta, a nie formułować pytania tylko i wyłącznie na podstawie podsumowaniach wystąpień pokontrolnych”.

Zobacz również:

Radni PiS zadają prezydentowi 9 pytań o remont płyty Starego Rynku

Zarówno prezydent, jak i ZDMiKP odwołali się do zarzutów postawionych w wystąpieniach pokontrolnych uznając je za bezzasadne. Mając jednak na uwadze Państwa wniosek, udzielam odpowiedzi na pytania – dodał Bruski.

1. Dlaczego w przypadku tak kluczowego elementu tej niezwykle istotnej dla miasta inwestycji – już na etapie odbioru prac – nie zlecano niezależnych badań petrograficznych dot. wykorzystywanych płyt kamiennych, a jedynie opierano się na dokumentach przedstawionych przez wykonawcę i złudnej wzrokowej ocenie samego materiału? Taka ewentualność dodatkowych badań była zastrzeżona w umowie pomiędzy miastem a wykonawcą inwestycji.

Zgodnie z zapisami umowy, zamawiający miał możliwość zlecenia firmie zewnętrznej badania materiału kamiennego. Jednakże dostarczony materiał oraz dokumenty dostarczone przez Politechnikę Gdańską potwierdzające jego parametry nie budziły zastrzeżeń, co do spełniania wymagań zamawiającego. Ponadto wykonawca nie miał obowiązku przedłożenia do ZDMiKP badania petrograficznego dla płyt kamiennych.

Od redakcji: Tu należy przypomnieć, że Politechnika Gdańska pojawiła się jako jeden z bohaterów przy okazji awarii mostu Uniwersyteckiego. Uczelnia na dyskusji o jej przyczynach odcisnęła swój mocny stempel. Najpierw odcięła się od tez z raportu swojego pracownika – prof. Krzysztofa Żółtowskiego, na podstawie których zamknięto przeprawę. Jej inni naukowcy zostali natomiast zaproszeni do współpracy przez projektanta obiektu – firmę Transprojekt Gdański – by przeprowadzić kontrekspertyzę wobec ustaleń Żółtowskiego. Tworzyła ją grupa naukowców, która… pracowała przy budowie mostu Uniwersyteckiego. Fakt pojawienia się szkoły wyższej w wątku dotyczącym kolejnej wzbudzającej kontrowersje bydgoskiej inwestycji został już zauważony w przestrzeni publicznej.

2. Czy po wyborze do realizacji konkretnych płyt kamiennych w zasobach ZDMiKP zachowano tzw. płytkę wzorcową dla późniejszych ewentualnych porównań z materiałem usadowionym na Starym Rynku? Czy na dalszych etapach procesu inwestycji przedmiotowa płytka była w jakikolwiek sposób wykorzystywana?

Płytka wzorcowa, która została wybrana m.in. przez Radę ds. Estetyki znajduje się w zasobach ZDMiKP. Na dalszych etapach procesu inwestycji nie była w jakikolwiek sposób wykorzystywana. Nie ma takich praktyk, by materiał raz zatwierdzony podlegał wielokrotnym weryfikacjom.

3. Czy po publikacji raportu NIK, ZDMiKP zlecił wykonanie badań petrograficznych, które pozwoliłyby na dokonanie prawidłowej weryfikacji zastosowanych materiałów kamiennych? Jeśli nie, to dlaczego?

ZDMiKP nie zlecił wykonania badań petrograficznych, gdyż taki warunek nie został sformułowany w wystąpieniu we wnioskach wystąpienia pokontrolnego NIK. Zalecił natomiast skierowanie sprawy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co też uczyniono.

4. Czy podczas kampanii wyborczej w 2018 roku prezydent miał wiedzę, iż część materiały granitowego została wykorzystana do robót prowadzonych od 1 września 2018 roku m.in. wbrew uwagom inspektora nadzoru branży drogowej, tj. przed uzyskaniem wyników laboratoryjnych?

Nie miałem takiej wiedzy. Z informacji przekazanej przez ZDMiKP wynika, że w wystąpieniu materiałowym z 8 czerwca 2018 roku inspektor nadzoru wskazał jedynie, iż do ostatecznej akceptacji materiału kamiennego, konieczne jest przedłożenie przez wykonawcę aktualnych badań. Do czasu dostarczenia dodatkowych dokumentów, wykonawca wbudowywał materiał na własne ryzyko. Ważne dla odniesienia się do zarzutów NIK jest to, że badanie dostarczone przez wykonawcę z roku 2011 spełniało wymogi przetargowe. Konieczność dostarczenia nowych badań wynikała wyłącznie z zapisów dotyczących zakładowej jakości produkcji. Ostatecznie dostarczone przez wykonawcę badanie z roku 2018 potwierdziło, że wbudowany materiał spełnia wymagania postawione uczestnikom przetargu w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Czy zgoda ze strony ZDMiKP na zmianę sposobu spoinowania płyt poprzedzona była niezależnymi analizami czy wyłącznie wnioskiem i konkretnym wskazaniem wykonawcy? Należy przy tym nadmienić, iż zmiana sposobu spoinowania podczas postępowania przetargowego była niedopuszczalna, jednak w trakcie realizacji inwestycji ta zasada została złamana, co NIK określił jako naruszenie zasad uczciwej konkurencji.

Zgoda ze strony ZDMiKP na zamianę spoinowania płyt kamiennych poprzedzona była wykonaniem spoinowania płytek chodnikowych kamiennych w rejonie pomnika Walki i Męczeństwa. W miejscu tym płytki szare zmieniły swój kolor na o wiele ciemniejszy. Na tej podstawie podjęto decyzję o wykonaniu próbnego żywicowania płyt kamiennych na bazie. Powyższe potwierdziło, że technologię przyjętą w dokumentacji projektowej należy zmienić. W związku z zarzutem, jakoby w realizacji umowy doszło do naruszenia zasad uczciwej konkurencji, wyjaśniam, co następuje:

W trakcie postępowania przetargowego wykonawcy zadali następujące pytania:
– Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału do spoinowania na bazie spoiwa cementowego gwarantującego szczelność spoiny? Bazując na wieloletnim doświadczeniu wykonawcy przy układaniu nawierzchni z kamienia naturalnego (…) możemy zapewnić, że zastosowanie spoiny mineralnej gwarantuje większą trwałość nawierzchni i odporność na uszkodzenia niż spoina epoksydowa (…), charakteryzująca się dużą przepuszczalnością oraz wysokim skurczem termicznym, powodując przenikanie wody w warstwy konstrukcyjne nawierzchni, przyczyniając się do wykruszenia spoiny i obluzowania poszczególnych kostek kamiennych.
– Prosimy o informacje, czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę przewidzianego w projekcie spoinowania zaprawą epoksydową z piaskiem kwarcowym na równie trwałą, estetyczną, lecz znacznie tańszą spoinę wykonaną zaprawą trasową do spoinowania.

Wykonawcy nie podnieśli kwestii dotyczącej wymiany zastosowania rodzaju fugi z uwagi na ewentualną możliwość zabrudzenia płyt kamiennych o kolorystyce przyjętej w dokumentacji projektowej. Wnioski te były uzasadnione kwestią przepuszczalności fugi lub w ogóle nie wskazywały na przyczyny wnioskowanej zmiany. Pytanie pierwsze odnosi się do kostek kamiennych, gdzie materiału na fugę nie zmieniano na etapie realizacji.

W ocenie ZDMiKP zarzut NIK byłby zasadny, gdyby argumentacja potencjalnych wykonawców znalazła swoje potwierdzenie podczas zamiany rodzaju fugi. Ponadto wskazać należy, że zamiany materiału dokonano jedynie w zakresie płyty rynku. Nie dokonano zmiany rodzaju fugi na jezdniach, ani innych elementach, np. bordiurki wykonanej z czarnej kostki wokół płyty. Wynika z tego, że omawiana zmiana podyktowana była wyłącznie przesłankami nieznanymi wcześniej zamawiającemu – także w czasie udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców.

Zobacz również:

Szczegóły raportu NIK w sprawie przebudowy Starego Rynku

Od redakcji: Kontrolerzy NIK zarzucili, że odbiór dokumentacji projektowej nastąpił bez uwag pomimo, iż przyjęto w niej błędne rozwiązania. – Chodzi o zastosowanie fug na bazie piasków i epoksydów charakteryzujących się przepuszczalnością wody przy nieprzepuszczalnej podbudowie, zamiast zastosowania rozwiązań o podobnym stopniu przepuszczalności wody. Ponadto błędnie podano w specyfikacji technicznej wymagania w zakresie odporności na ścieranie, a także nie określono właściwości kamienia zgodnie z odpowiednim załącznikiem – wyjaśnia izba. Według kontrolerów, sposób spoinowania płyt nie powinien zostać wykorzystany podczas przebudowy Starego Rynku. A ten błąd ma być jedną z przyczyn powstawania zabrudzeń, ponieważ złe łączenia płyt powodują, że woda transportuje na kamień związki chemiczne z zapraw i betonów znajdujących się w podbudowie. NIK ustalił, że zarząd dróg wyraził zgodę na taki rodzaj spoinowania przez firmę Betpol, mimo że na etapie przetargu odmówił takiej zmiany w odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców. – To naruszenie zasad uczciwej konkurencji – napisali kontrolerzy.

6. Czy wyniki raportu posłużyły prezydentowi do złożenia stosownych zawiadomień do Wojewódzkiego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz organów ścigania?

W dniu 8 lipca 2021 roku ZDMiKP wystosował stosowne pismo do WINB w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wprowadzenia do obrotu materiałów kamiennych na płytę Starego Rynku przez Betpol. W przypadku zawiadomienia organów ścigania nie podjęto takich działań. W wystąpieniu pokontrolnym NIK stwierdza „Środki publiczne na przebudowę płyty Starego Rynku w Bydgoszczy były wydatkowane w sposób prawidłowy. Rozliczeń z wykonawcą dokonywano terminowo za faktycznie wykonane roboty budowlane”.

7. Czy wobec pracowników podległych panu prezydentowi odpowiedzialnych za zaniechania wskazane w raporcie wyciągnięto konsekwencje służbowe? Jeśli tak, to jakie?

Wobec pracowników mi podległych nie wyciągnięto żadnych konsekwencji służbowych, gdyż w mojej ocenie dopełnili oni swoich obowiązków służbowych. Wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione zarówno na etapie kontroli, jak i w zastrzeżeniach do wystąpienia pokontrolnego.

8. Czym spowodowana była zwłoka w naliczaniu kar umownych wobec wykonawcy? Sprawa została także poruszona w wystąpieniu pokontrolnym; ZDMiKP naliczył kary dopiero niemal 3 lat od rozpoczęcia biegu gwarancji, a zarazem tuż przed jej wygaśnięciem.

ZDMiKP nie nałożył kar umownych na wykonawcę robót, gdyż nie dopatrzył się nieprawidłowości, o których wspomina NIK w swoim wystąpieniu pokontrolnym. ZDMiKP 18 czerwca 2021 roku złożył pozew do sądu przeciwko Betpolowi ws. uregulowania kar umownych. Ostatecznie to sąd rozstrzygnie zasadność naliczenia kar na wykonawcę.

9. Jakie są szacowane koszty dotychczas poniesione przez ZDMiKP na mechaniczne czyszczenie plam na płycie Starego Rynku?

Wszystkie dotychczas przeprowadzone czyszczenia płyty Starego Rynku – za wyjątkiem jednego – wykonawca wykonywał w ramach trwającej gwarancji. Do dziś na mycie płyty ZDMiKP wydał 4115 złotych.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
6 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
jan
jan
4 miesięcy temu

Ciekawe czy pan Bruski by zapłacił gdyby mu taką fuszerkę wykonali we własnym ogródku.

Michał
Michał
4 miesięcy temu

Zabetonował wszystko co się dało i zadowolony

Sebastian
Sebastian
4 miesięcy temu

Michal- tu akurat było odwrotnie- miasto walczyło aby były drzewa na starym rynku ale konserwator zabytków z Torunia kategorycznie tego zabraniał! Jedyne co miasto wywalczyło z tym kretynem i to po wielkich bojach to dwa drzewa w donicach…..taki to idiota jest wojewódzkim konserwatorem zabytków….

Sebastian
Sebastian
4 miesięcy temu

Ps niestety te fugi zostały spartolone…ale ba pocieszenie- w zeszły weekend gościłem znajomych z Międzychodu- byli zachwyceni Bydgoszcza i kompletnie nie zwrócili uwagę na te fugi….co ciekawe stwierdzili ze w Bydgoszczy wiecej się dzieje i jest piękniej niż w Poznaniu. Tez tam bywam i wcale się nie dziwię ich opinii..

drogowiec
drogowiec
4 miesięcy temu

Mam wrażenie, że ktoś tu kręci gównoburze. Betpol zrobił kawał dobrej roboty

Piotr
Piotr
4 miesięcy temu

Skoro wszyscy dopełnili obowiązków, to znaczy, że jest pięknie. Ostrość widzenia zależy od przynależności partyjnej.

Powiązane treści