Lista odwołanych wydarzeń i zamkniętych miejsc [AKTUALIZACJE NA BIEŻĄCO]

Nowe plany miejscowe dla terenów przy Kanale Bydgoskim i Górzyskowa. Co może się zmienić?

Dodano: 27.04.2023 | 10:54

Na zdjęciu: Plan „Wilczak-Stary Kanał” ma ochronić tereny zielone nad Kanałem Bydgoskim.

Fot. Leszek Grabowski/archiwum

Miejska Pracownia Urbanistyczna przystępuje do sporządzenia dwóch planów miejscowych. Pierwszy obejmuje obszar wokół Starego Kanału Bydgoskiego od ulicy Wrocławskiej do okolic stadionu Gwiazdy, a drugi teren Górzyskowa na zachód od ulicy Żwirki i Wigury.

Plan „Wilczak-Stary Kanał” obejmie obszar o powierzchni ok. 81 hektarów ograniczony od zachodu ul. Wiosenną, od północy ul. Mińską, od wschodu ul. Wrocławską i od południa ul. Nakielską. Zdecydowana większość tego terenu to zieleń nad kanałem. – Przede wszystkim chodzi o ochronę kanału, czyli terenów wód powierzchniowych, jak również terenów bezpośrednio przylegających do Starego Kanału Bydgoskiego. Chcemy też zapewnić im odpowiednie zagospodarowanie – podkreśliła podczas wczorajszej (26.04) sesji rady miasta dyrektor MPU Anna Rembowicz-Dziekciowska.

Nowy plany miejscowy ma też przyczynić się do rewaloryzacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej po północnej stronie ulicy Nakielskiej. Sama ulica – z uwagi na plany jej przebudowy – także będzie jednym z wyzwań dla planistów podczas sporządzania dokumentu, podobnie jak modernizacja linii kolejowej w kierunku Inowrocławia.

Głównym założeniem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wilczak-Stary Kanał” w Bydgoszczy jest zapewnienie ciągłości funkcjonalno-przestrzennej terenów zieleni, sportu i rekreacji, położonych nad starym i nowym odcinkiem Kanału Bydgoskiego, które są ważnym elementem miejskiego systemu terenów rekreacji, służącego mieszkańcom okolicznych osiedli: Wilczak, Jary, Miedzyń, Flisy i Osowa Góra. Plan miejscowy stanowić będzie podstawę prawną dla ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych obszaru, poprzez ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, gwarantujących harmonijne powiązanie terenów inwestycyjnych z terenami zagospodarowanymi zielenią urządzoną i krajobrazową – czytamy w opisie przyjętej wczoraj przez radnych uchwały.


CZYTAJ TAKŻE: Znamy oferty w pierwszym przetargu na utwardzenie gruntówek. Co z następnymi?


Warto dodać, że wnioski o sporządzenie planu miejscowego złożyli właściciele dwóch nieruchomości: Galerii Miedzyń przy ul. Nakielskiej 86 i Fundacji Kreatywnej Edukacji przy Mińskiej 15. MPU podkreśla, że nowy plan miejscowy, w sposób spójny i kompleksowy określi przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania, pozostających w ścisłej korelacji terenów położonych w rejonie Kanału Bydgoskiego, z uwzględnieniem zaistniałych zmian struktury przestrzennej, potrzeb społecznych, a także wniosków właścicieli i użytkowników poszczególnych terenów.

Głos w dyskusji o planie „Wilczak – Stary Kanał” zabrał radny Szymon Róg. – Cieszę się, że przystępujemy do wywołania tego planu miejscowego. Ten obszar jest bliski mi, jak i wielu bydgoszczanom, co widać po głosowaniu na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – jednak w mojej opinii ze sporządzeniem planu spóźniliśmy się o 10 lat. Potem przystąpiono bowiem do budowy bloków przy ulicy Nakielskiej i Wrocławskiej – zwrócił uwagę radny.

Warto dodać, że w uchwale zaznaczono, że sporządzenie planu przewidywane było w opracowaniu „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Bydgoszczy w okresie maj 2014 – maj 2018”, w którym uznano że nowy dokument prawa miejscowego przyczyni się do wdrażania działań służących rozwojowi i rewitalizacji obszaru, w tym jego uporządkowaniu pod względem funkcjonalno-przestrzennym oraz estetycznym.

Plan Górzyskowo – Gołębia. Apro Investment chce zmian przy Podniebnych Ogrodów

W środę radni zgodzili się także na rozpoczęcie prac nad planem „Górzyskowo – Gołębia”. Obejmie on obszar ograniczony od północy ul. Szubińską, od wschodu i południowego-wschodu ul. Żwirki i Wigury oraz Biedaszkowo, a od zachodu i południowego-zachodu terenami Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Główną przesłanką podjęcia uchwały jest wniosek złożony przez ratuszowy wydział mienia i geodezji w związku wystąpieniem dewelopera Apro Investment, realizującego przy ulicy Żwirki i Wigury kompleks Podniebne Ogrody. Inwestor chce przekształcić zapisaną w obecnym planie miejscowym ulicę klasy zbiorczej (poprowadzoną pod płotem lotniska) na teren zabudowy mieszkaniowej.

Pozytywne odniesienie się do wniosku uzasadnia zmiana polityki miasta w zakresie kształtowania podstawowego układu drogowego na obszarze osiedli Górzyskowo i Biedaszkowo, w związku z odstąpieniem od realizacji projektowanego połączenia drogowego ul. Szubińskiej z ul. Inowrocławską, którego fragment stanowi przedmiotowa droga zbiorcza 06-KZ, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ustaleniach aktualnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Bydgoszczy – czytamy w uchwale.

Jak wyjaśniała na sesji dyrektor MPU, odstąpienie od budowy drogi wynika z faktu, że analizy pracowni wykazały niemożność połączenia jej z ulicą Szubińską. – Po pierwsze, przy Szubińskiej zlokalizowane są tereny, które mają charakter zamknięty (tereny wojskowe), a drugie istotne uwarunkowanie to to, że przy Szubińskiej znajdują się relikty dawnego cmentarza żydowskiego – powiedziała Rembowicz-Dziekciowska.

Dodać należy, że firma APRO Investment wystąpiła z wnioskiem o wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie części gruntu stanowiącego jej własność, a rezerwowanego na cele realizacji ww. ulicy klasy zbiorczej (oznaczonej symbolem 06-KZ), proponując dokonanie niezbędnych rozliczeń w ramach np. zamiany sąsiadujących gruntów stanowiących własność miasta.

Zmiana przeznaczenia terenów rezerwowanych dotąd na cele drogi publicznej w efekcie sporządzenia nowego planu miejscowego, umożliwiłaby ewentualną zamianę gruntów, a także sprzedaż części działek gminnych na rzecz firmy Apro Investment, co pozwoliłoby na konsolidację gruntów i ich bardziej racjonalne wykorzystanie na cele budowlane lub na poprawę warunków zagospodarowania sąsiadujących nieruchomości – czytamy w dokumencie.

Można się spodziewać, że przy okazji prac nad nowymi planami odbędą się społeczne spacery badawcze, organizowane przez Bydgoski Ruch Miejski.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments